SPÓŁDZIELCZA GRUPA
BANKOWA
ul. Powstanców Wlkp. 5 ,64-600 Oborniki tel. 061 297 51 11 fax.061 296 19 67, SWIFT/BIC: GBWCPLPP


szukajBS Oborniki -> O BANKU -> REKLAMACJA
Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie rozpatrywania reklamacji klientów kierowanych do Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

 

 

 

INFORMACJA

dla Klientów Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

 

Składanie reklamacji dotyczących funkcjonowania  Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

 

 

Jakie dokumenty należy złożyć

Pisemną reklamację ze wskazaniem, czy pismo stanowi wniosek czy skargę.

 

Skarga

1.      Przedmiotem skargi składanej przez klientów Banku mogą być w szczególności zastrzeżenia: dotyczące działalności Banku lub świadczonych przez Bank usług, naruszenie interesów klientów, zaniedbania, niezgodności z prawem lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracowników Banku lub Zarząd.

2.     Skargi należy kierować do Zarządu, przy czym skarga dotycząca działalności Zarządu, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.

 

Wniosek

1.    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji pracy Banku, wzmocnienia przestrzegania prawa przez organy i pracowników Banku oraz sprawy mające na celu zapobieganie nadużyciom, ochronę własności i lepsze zaspokajanie potrzeb klientów Banku.

2.     Wnioski należy składać do Zarządu.

 

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

1.     Reklamacje wnoszone są pisemnie:

-      za pośrednictwem poczty na adres: Ludowy Bank Spółdzielczy w  Obornikach , ul. Powstańców Wlkp.5,

-      za pomocą faksu na nr fax: 61-29-75-196.

-     osobiście w Centrali lub każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta (Oddział Banku w Ryczywole ul. Kolejowa 8 64-630 Ryczywół , Filia Banku:   Popówko 5 64-600 Oborniki, Rożnowo ul. Dworcowa 7a 64-600 Oborniki , Chludowo ul. Obornicka 4 62-001 Chludowo , Punkt Obsługi Klienta- Objezierze 35  ),

-      przez pełnomocnika.

2.    Pracownik przyjmujący zgłoszenie potwierdza złożenie reklamacji, odciskając pieczęć Banku i podając datę jej  wpływu.

3.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i kierowana jest na adres wskazany w reklamacji.

4.    Reklamacje nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że treść reklamacji zawiera dane umożliwiające weryfikację zgłaszającego, a wynik rozpatrzenia danej reklamacji może służyć interesom Banku. W takiej sytuacji odpowiedź na reklamację kierowana jest na znany Bankowi adres zamieszkania lub adres korespondencyjny klienta.

5.    Jeżeli z treści reklamacji nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Bank wzywa wnoszącego reklamację do złożenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania, do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 

 

Terminy rozpatrywania reklamacji

1.     Reklamacje składane w Banku winny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem skarg na działalność Zarządu, które są rozpatrywane na najbliższym od daty zgłoszenia posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2.    Rozpatrzenie reklamacji wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni.

3.   W razie nierozpatrzenia reklamacji we właściwym terminie Bank informuje podmiot, który złożył reklamację  o przyczynie zwłoki, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz nowy termin rozpatrzenia reklamacji, który nie powinien jednak być dłuższy nić 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Informacje dodatkowe

1.     Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2.     Konsument może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3.  Klient może odwołać się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację do sądu powszechnego lub

     skorzystać z sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 

 

............................................................................................................................

Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z niniejszą informacją.